АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫС ЖОҒАРЫ КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ
ВЫСШИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

Попечительский совет

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР / ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 - Осы Ереже «Білім туралы» заңның, азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің (бұдан әрі - АҚЖКК) Жарғысының негізінде әзірленді / Настоящее Положение разработано на основе закона «Об образовании», Устава высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты (далее -  ВМКГЗ).

            - Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің Қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі - Қамқоршылық кеңес) колледждің дамуына жәрдемдесу мақсатында құрылған алқалық басқару органы болып табылады (бұдан әрі - АҚЖКК) / Попечительский  совет Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты (далее - Попечительский  совет) является коллегиальным органом управления, созданным в целях содействия развитию колледжа (далее - ВМКГЗ).

            - Қамқоршылық кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Білім туралы» заңын, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады / Попечительский  совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законом «Об образовании», другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

            - Қамқоршылық кеңестің шешімдері ұсынымдық сипатта болады / Решения Попечительского  совета носят рекомендательный характер.

            - Қамқоршылық кеңес өз жұмысын алқалылық және тең құқылық қағидаттарында құрады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылы 29 тамызда № 15584 болып тіркелді / Попечительский  совет строит свою работу на принципах коллегиальности и равноправия. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2017 года № 15584

2. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ / ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

АҚЖКК Қамқоршылық кеңесінің негізгі міндеттері болып табылады: / Основными задачами Попечительского  совета ВМКГЗ являются:

- интеграцияланған білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу; / разработка и внедрение интегрированных образовательных программ;

- заманауи білім беру бағдарламаларын, инновациялық жабдықтарды жасау және енгізу; / создание и внедрение современных образовательных программ, инновационного оборудования;

- оқытушы кадрлардың зияткерлік әлеуетінің сапасын арттыру; / повышение качества интеллектуального потенциала педагогических кадров;

- оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу және сатып алу; / разработка и приобретение учебно-методических материалов;

- студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламасын енгізу; / внедрение программы академической мобильности студентов;

- колледж имиджін ілгерілету; / продвижение имиджа колледжа;

- Қазақстан Республикасында және шетелде колледжді дамыту бағдарламасын, мәдени, ағартушылық, білім беру, ғылыми, қоғамдық қызметті орындауға жәрдемдесу; / содействие выполнению программы развития колледжа, культурной, просветительской, образовательной, научной, общественной деятельности в Республике  Казахстан     и за рубежом;

- колледждің стратегиялық даму жоспарын, сондай-ақ оқу процесін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды, бағдарламаларды, жобаларды әзірлеу; / разработка стратегического плана развития колледжа, а также предложений, программ, проектов, направленных на совершенствование учебного процесса;
- колледжді дамытудың басым бағдарламалары мен жобаларын іске асыру, материалдық-техникалық базаны жетілдіру үшін қосымша қаржы қаражатын тарту; / привлечение дополнительных финансовых средств для реализации приоритетных программ и проектов развития колледжа, совершенствованию материально-технической  базы;

- колледждің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметіне, заманауи және ақпараттық технологияларды енгізуге қатысты ұсыныстар әзірлеу; / разработка предложений, касающихся научно-исследовательской и инновационной деятельности колледжа, внедрения современных и информационных   технологий;
- шетелдік және халықаралық ұйымдармен, оның ішінде конференцияларды, семинарларды және өзге де іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсету арқылы АҚЖКК ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу; / содействие развитию сотрудничества ВМКГЗ с иностранными и международными организациями, в том числе путем оказания помощи в организации и проведении конференций, семинаров и иных мероприятий;

- жас мамандардың кәсіби өсуіне көмек көрсету, олардың жаңашыл бастамаларын қолдау; / помощь профессиональному росту молодых специалистов, поддержка их новаторских инициатив;
- АҚЖКК қызметкерлерін кәсіби даярлауда (қайта даярлауда) әдістемелік және ұйымдастырушылық көмек көрсету / оказание методической и организационной помощи в профессиональной подготовке            (переподготовке)      сотрудников  ВМКГЗ.

3. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТІ БАСҚАРУ / УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

   - Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы жиналысы қамқоршылық кеңестің жоғары басқару органы болып табылады, ол қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өткізіледі. Қамқоршылық кеңестің бірінші отырысын АҚЖКК құрылтайшысы шақырады. / Высшим органом управления Попечительского  совета является Общее собрание членов Попечительского  совета, которое проводится по мере необходимости, но не реже, чем раз в год. Первое заседание Попечительского  совета созывается учредителем ВМКГЗ.

     Жалпы жиналысы: / Общее собрание: 

- Қамқоршылық кеңес Басқармасының сандық құрамын айқындайды және бекітеді, Басқарма мен қамқоршылық кеңестің төрағасын сайлайды; / определяет и утверждает количественный состав Правления Попечительского  совета, избирает Правление и Председателя Попечительского совета;
- Қамқоршылық кеңес қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды; / определяет основные направления деятельности Попечительского  совета;
- Басқарманың, оның Төрағасының жұмысы туралы есептерді бекітеді. / утверждает отчеты о работе Правления, его Председателя.

   - Жиналыстар арасындағы кезеңде қамқоршылық кеңестің қызметіне басшылықты жүзеге асыратын атқарушы орган Қамқоршылық кеңестің мүшелерінен жалпы жиналыс сайлайтын Басқарма болып табылады. Басқарма: Қамқоршылық кеңестің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын әзірлейді, бекітеді және ұйымдастырады, жалпы жиналыстар шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді. Басқарманы Қамқоршылық кеңестің төрағасы басқарады. / Исполнительным органом, осуществляющим руководство деятельностью Попечительского  совета в период между собраниями, является Правление, которое избирается Общим собранием из членов Попечительского  совета. Правление: разрабатывает, утверждает и организует исполнение планов и программ работы  Попечительского  совета, обеспечивает исполнение решений общих собраний. Правление возглавляет Председатель Попечительского  совета.

- Төрағасы: / Председатель:

- Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді; / организует работу Попечительского  совета, председательствует на его заседаниях;

- Қамқоршылық кеңестің жұмысы туралы жыл сайын есеп береді; / ежегодно представляет отчет о работе Попечительского  совета
- Қамқоршылық кеңес отырыстарының күн тәртібін қалыптастырады; / формирует повестку дня заседаний Попечительского  совета;
- Қамқоршылық кеңес отырыстарының хаттамаларына және басқа да құжаттарға қол қояды; / подписывает протоколы заседаний и другие документы Попечительского  совета;
- мемлекеттік билік органдарымен, өзге де ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен, заңды және жеке тұлғалармен қатынастарда Қамқоршылық кеңестің қызметіне байланысты мәселелер бойынша қамқоршылық кеңестің атынан өкілдік етеді; / представляет Попечительский  совет в отношениях с органами государственной власти, иными организациями, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами по вопросам, связанным с деятельностью Попечительского  совета;

- Қамқоршылық кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылайды; / контролирует выполнение решений и поручений Попечительского  совета;
- Қамқоршылық кеңестің қызметімен байланысты құжаттаманың сақталуын қамтамасыз етеді; / обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью Попечительского  совета;
- өзінің уақытша болмаған кезеңінде өз міндеттерін орындауды Қамқоршылық кеңес төрағасы орынбасарларының біріне жүктейді; / возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на одного из заместителей председателя Попечительского  совета;

- осы Ережеге сәйкес өзге де құқықтарға ие және міндеттер атқарады. / имеет иные права и несет обязанности в соответствии с настоящим Положением. 

4. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  / ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Қамқоршылық кеңестің өзіне жүктелген міндеттерді шешу үшін: / Попечительский  совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

- колледждің даму жобалары мен бағдарламаларын ғылыми, құқықтық, қаржылық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етуге қатысу; / участвовать в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ развития колледжа; 

            - мемлекеттік билік органдарына және өзге де органдарға АҚЖКК қызметінің тиімділігін арттыру проблемаларына қатысты ұсыныстар, сұрау салулар, өтініштер жолдау; / направлять в органы государственной власти и иные органы предложения, запросы, обращения, касающиеся проблем повышения эффективности деятельности ВМКГЗ;
            - басқа ұйымдарда АҚЖКК сенімді тұлғасы болу. / выступать доверенным лицом ВМКГЗ в других организациях.
            - Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне жататын мәселелерді зерделеу және олардың қызметінің қорытындылары бойынша ұсынымдар әзірлеу үшін комиссиялар мен жұмыс топтарын қалыптастыру; / формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского  совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности;
           

5. ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ, ЖҰМЫС ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ  / СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

            - Қамқоршылық кеңес құрамына Қамқоршылық кеңес төрағасының, қамқоршылық кеңестің орынбасары мен мүшелерінің ерікті түрде қатысу қағидатында қалыптастырылады. / Попечительский  совет формируется на принципе добровольного участия в составе председателя Попечительского  совета, заместителя и членов Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің құрамына мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындардың, ұйымдардың, коммерциялық құрылымдардың лауазымды тұлғалары, жетекші ғалымдар, өндірістің тәжірибелі мамандары кіреді. Қамқоршылық кеңестің құрамы директордың бұйрығымен бекітіледі. / в состав Попечительского  совета входят должностные лица органов государственного управления, предприятий, организаций, коммерческих структур, ведущие ученые, опытные специалисты производства. Состав Попечительского  совета утверждается приказом директора.

            - Қамқоршылық кеңестің мүшелері өз өкілеттіктерін қоғамдық негізде жүзеге асырады. / члены Попечительского  совета осуществляют свои полномочия на общественных началах.

            - Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін басқа адамдарға, оның ішінде Қамқоршылық кеңестің басқа мүшелеріне беруге құқығы жоқ. Қамқоршылық кеңестің мүшесі отырыста болмаған жағдайда, оның қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін жазбаша нысанда ұсынуға құқығы бар. / члены Попечительского  совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе другим членам Попечительского  совета. В случае отсутствия члена Попечительского  совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

            - Қамқоршылық кеңестің мүшесі бұл туралы қамқоршылық кеңестің Басқарма Төрағасын жазбаша хабардар ете отырып, кез келген уақытта оның құрамынан шығуға құқылы. / член Попечительского  совета вправе в любое время выйти из его состава, письменно уведомив об этом Председателя Правления Попечительского  совета.

            -  Қамқоршылық кеңес мүшесінің өкілеттігі Қамқоршылық кеңес мүшесі оның жұмысына қатысудан немесе қамқоршылық кеңестің тапсырмаларын орындаудан жалтарған жағдайда, сондай-ақ ол Қамқоршылық кеңес мүшесі мәртебесімен үйлеспейтін іс-әрекет жасаған жағдайда Колледж құрылтайшысының шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін. / полномочия члена Попечительского  совета могут быть прекращены по решению учредителя колледжа в случае уклонения члена Попечительского  совета от участия в его работе или от выполнения поручений Попечительского  совета, а также в случае совершения им деяния, несовместимого со статусом члена Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің төрағасы мен орынбасары Қамқоршылық кеңестің бірінші отырысында оған қатысып отырған Қамқоршылық кеңес мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен сайланады. / председатель Попечительского  совета и заместитель избираются на первом заседании Попечительского  совета простым большинством голосов присутствующих на нем членов Попечительского  совета.

            - отырыстардың күн тәртібін Қамқоршылық кеңестің төрағасы, ал ол болмаған жағдайда - орынбасары айқындайды және қамқоршылық кеңестің отырысында бекітіледі. / повестка дня заседаний определяется председателем Попечительского  совета, а в случае его отсутствия - заместителем и утверждается на заседании Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің қызметі Қамқоршылық кеңестің отырысында бекітілетін кеңес мүшелерінің, колледж директоры мен директор орынбасарларының ұсыныстары бойынша қалыптастырылатын жоспар негізінде жүзеге асырылады. / деятельность Попечительского  совета осуществляется на основе плана, формируемого по предложениям членов совета, директора и заместителей директора колледжа  утверждаемого на заседании Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің отырысы, егер оған Қамқоршылық кеңес мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды деп есептеледі. Шешімдер отырысқа қатысып отырғандардың да, қатыспағандардың да, өз пікірін жазбаша түрде білдірген Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қамқоршылық кеңестің төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. Арнайы ескертілген жағдайларда шешім Қамқоршылық кеңес мүшелерінің үштен екісінің даусымен қабылдануы мүмкін. / заседание Попечительского  совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского  совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов Попечительского  совета как присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое мнение в письменной форме. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Попечительского  совета. В специально оговоренных случаях решение может быть принято двумя третями голосов членов Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің шешімі хаттамамен ресімделеді, оған Қамқоршылық кеңестің төрағасы және отырыстың хаттамасын жүргізетін хатшы қол қояды. Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда Қамқоршылық кеңестің мүшесі өз пікірін жазбаша нысанда баяндай алады және ол Қамқоршылық кеңес отырысының хаттамасына қоса беріледі. / решение Попечительского  совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Попечительского  совета и секретарь, ведущий протокол заседания. В случае несогласия с принятым решением член Попечительского  совета может изложить свое мнение в письменной форме, и оно прилагается к протоколу заседания Попечительского  совета.

            - Қамқоршылық кеңестің отырыстарына мемлекеттік билік органдарының, өзге де мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, сондай-ақ мүдделі заңды тұлғалардың өкілдері мен жеке тұлғалар шақырылуы мүмкін. / на заседания Попечительского  совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

            - Қамқоршылық кеңестің қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді АҚЖКК жүзеге асырады. АҚЖКК Қамқоршылық кеңеске отырыстар өткізу және құжаттаманы сақтау үшін үй-жайлар береді. / организационное обеспечение деятельности Попечительского  совета осуществляется ВМКГЗ. ВМКГЗ предоставляет Попечительскому  совету помещения для проведения заседаний и хранения документации.

            - Қамқоршылық кеңестің қызметі жалпы жиналыстың шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін. Қамқоршылық кеңестің қызметі тоқтатылғаннан кейін оның қызметі барысында жүргізілген барлық құжаттама колледжге беріледі. / деятельность Попечительского  совета может быть прекращена по решению общего собрания. После прекращения деятельности Попечительского  совета вся документация, которая велась в процессе его деятельности, передается колледжу.

Состав Попечительского совета

Учреждения «Высший многопрофильный колледж гражданской защиты»

на 2020-2021 учебный год

 

Ф.И.О.

Должность

Председатель Попечительского совета

 

1

Искаков Рустем Маратулы

ТОО «Зевс Энерго»- заместитель директора по линии защита в ЧС

Секретарь Попечительского совета

 

2

Караулов Куаныш Тлеулесович

Руководитель отдела инфраструктуры, развития национальных и массовых видов спорта при Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области

Члены Попечительского совета

 

3

Иманжанов Динмухаммет Шайдуллаевич

ТОО «Зевс Энерго»- технический  директор по линии пожарной безопасности

4

Мукажанов Нурлан Кусаинович

Директор   КГУ «Средняя школа № 8» отдела образования  г. Кокшетау

5

Балтаев Азамат  Галымтаевич

УИП ОЮП ОМПС УП г. Кокшетау

6

Джалмуратова Назгуль Жумабековна

ГКП «Детский сад №17 Коктем»

7

Каландаров Наиль Рузумбовеч

Представитель родителей студентов 1 курса.

8

Цихоцкая  Наталья Васильевна

Представитель родителей студентов 2 курса.

9

Дәуітбаева Фарида Дәуітқызы

Представитель родителей студентов 3 курса.

Директор колледжа                             Тюлебаев А.Ж.

Поиск по сайту

Отделение гражданской защиты

вестник

  platonus

logo ru

iso eng

gupr

agency

history

rnsp